juridisk metode, lover, forskrifter, rettskilder

Synes du det er vanskelig å få kontroll på juridisk metode, hvilke rettskilder du skal bruke når du løser juridiske problemstillinger og hvordan du henviser riktig til lover og forskrifter? Her får du en innføring.

Juridisk metode

Juridisk metode viser hvordan vi finner frem til innholdet i en rettsregel og sørger for at vi får riktig rettslig argumentasjon.

En rettsregel er en regel du finner i loven. Når du bruker loven for å svare på eksamensoppgaver, eller løse tvister senere i arbeidslivet, bruker du det vi kaller rettslig argumentasjon. Rettkilder er er en viktig del av juridisk metode, dette er kildene du bruker for å tolke innholdet i en rettsregel.

Mange synes det er utfordrende å meste den juridiske delen av faget Jus og eiendomsmegling. Få kontroll på begge delene av faget med vårt eksamenskurs!

Hvordan løse en juridisk problemstilling?

For å løse en juridisk problemstilling, bruker du juridisk metode og rettskilder som lover og forskrifter.

Lover

Når du skal løse en juridisk problemstilling, må du alltid ta utgangspunkt i den relevante lovteksten. Det betyr at den første rettskilden du skal bruke, er loven. I Norge blir lovene vedtatt av Stortinget og godkjent av Kongen.

Lovene er rettslig bindende, og de kan være enten fravikelige eller ufravikelige.

Fravikelig: At en lov er fravikelig, betyr at reglene i loven kan settes til side. Det innebærer at man kan avtale at noe annet enn det som står i loven skal gjelde.

Ufravikelig: Dersom en lov er ufravikelig, kan man ikke avtale at noe annet enn reglene i loven skal gjelde. Da må du forholde deg til lovens regler. 

La oss ta et eksempel

Du går til en elektronikkforhandler for å kjøpe deg en ny PC. Der snakker du med en selger, som sier at fristen for å reklamere ved eventuelle feil og mangler er 1 måned etter du oppdager feilen.

Forbrukerkjøpsloven, som regulerer denne type kjøp, bestemmer derimot at reklamasjonsfristen aldri må være kortere enn 2 måneder etter feilen blir oppdaget. Siden forbrukerkjøpsloven er ufravikelig, kan det ikke avtales at reklamasjonsfristen skal være kortere enn 2 måneder.

Reklamasjonsfristen kan da ikke være 1 måned slik selgeren sier. 

lover, forskrifter, juridisk metode, rettskilder

Synes du det er vanskelig å vite om du skal benytte kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven i ulike situasjoner? Her kan du lese om hva som skiller dem, og hvordan du velger riktig 🏛

Er du kanskje nysgjerrig på hva et eiendomsmeglingsoppdrag egentlig består av? Her kan du lese om de ulike fasene en eindomsmegler typisk gjennomfører 🤗

Forskrifter

En annen viktig rettskilde du bruker når du skal løse juridiske problemstillinger med juridisk metode er forskrifter.

Forskrifter kan kun opprettes hvis det er gitt hjemmel i en lov. Det betyr at det i loven er gitt rettslig grunnlag for å opprette en forskrift.

Et eksempel på hjemmel for forskrift er at det et sted i loven står “departementet kan fastsette nærmere regler om budgivning i forskrift.”

I likhet med lover er forskrifter rettslig bindende, men de vedtas av Regjeringen eller et departement, ikke av Stortinget. Derfor er det lettere å endre forskriftene enn loven.

Hensikten med forskrifter er å legge til detaljer som ikke er tatt inn i loven, uten at Stortinget må vedta og oppdatere selve loven. 

Hvordan henvise til lover og forskrifter?

Når du bruker lovbestemmelser og forskriftsbestemmelser, er det viktig at du henviser til disse på en nøyaktig måte.

En henvisning til en lovbestemmelse eller en forskriftsbestemmelse må inneholde:

  • Lovens navn, eventuelt lovens forkortelse. Noen lover har forkortelser og andre ikke. Dersom loven du bruker har forkortelse finner du denne i lovens innledning.
  • Henvisningen må også inneholde den aktuelle paragrafen, hvilket ledd og hvilken setning du bruker. Hvis du skal referere til en setning, bruker du punktum, som kan forkortes til pkt. Du refererer da til punktumet på slutten av setningen du bruker.

Et eksempel på en henvisning er kjøpsloven § 18 (2) 2 pkt.

Hvordan tolke lover og forskrifter?

Både lover og forskrifter må tolkes, det betyr at du må lete etter meningen med reglene i loven eller forskriften. Tolkningen skal ta utgangspunkt i vanlig språklig forståelse, men i noen tilfeller er ikke dette tilstrekkelig.

Om det oppstår tvil om hvordan regelen skal tolkes, må du bruke andre rettskilder enn loven og forskriften. En av kildene som kan brukes i lovtolkning er lovforarbeider. Lovforarbeider er det arbeidet som blir gjort frem til en lov blir vedtatt. Ved å se på lovforarbeidene, kan du få innsikt i hva som var hensikten med lovgivningen, slik at du lettere kan forstå innholdet.

Lovtolkning skjer også ofte med utgangspunkt i rettspraksis som rettskilde. Rettspraksis er avgjørelser som har blitt tatt av domstolene. Denne rettskilden viser hvordan domstolene bruker lovene til å behandle ulike rettsspørsmål.

I Norge er domstolene delt i tre nivåer:

  1. Høyesterett
  2. Lagmannsretten
  3. Tingretten

Avgjørelser tatt av Høyesterett, som er Norges øverste domstol, anses som en særlig viktig rettskilde.

Her fikk du en kort innføring i juridisk metode, og vi har gått gjennom flere sentrale temaer. Disse lønner seg å få kontroll på først som sist – sjekk ut eksamenskurset i Jus og eiendomsmegling for en grundigere gjennomgang!