Er du usikker på hvordan du skal besvare eksamen i Jus og eiendomsmegling – BI? I dette blogginnlegget forklarer jeg den juridiske oppgaveteknikken som brukes for å besvare de to type oppgaver du møter på eksamen, nemlig praktikumsoppgaver og teorioppgaver.

Hvordan løse praktikumsoppgaver og teorioppgave?

Praktikumsoppgaver

I praktikumsoppgaver får du presentert det vi kaller et faktum og et spørsmål knyttet til dette faktumet. Faktumet inneholder opplysninger om faktiske forhold som er relevante for besvarelsen din av spørsmålet. Formålet med praktikumsoppgavene er at du skal vise forståelse ved å bruke lovbestemmelser i praksis. 

En praktikumsoppgave kan for eksempel se sånn her ut:

Greta Thunberg er på utkikk etter sin første bolig. En dag kommer hun over drømmeleiligheten på Finn.no og legger inn et bud på kr 4.000.000. Selgeren, Rolf Rolfsen, blir svært glad for budet og aksepterer det straks. Noen dager senere kommer Greta kjøper over en enda finere leilighet til en bedre pris og angrer seg. Hun sender en mail til Rolf og sier at hun ønsker å trekke budet på kr 4.000.000. Rolf motsetter seg dette og påstår at Greta ikke har rett til å trekke tilbake budet.

Kan budet trekkes tilbake?

Når du skal løse en praktikumsoppgave på eksamen i Jus og eiendomsmegling, må du bygge opp besvarelsen din på en bestemt måte. Besvarelsen din skal inneholde følgende punkter, i denne rekkefølgen:

  • Rettslig grunnlag
  • Vilkår
  • Drøftelse
  • Konklusjon

Rettslig grunnlag:

Du begynner med å presentere det rettslige grunnlaget for oppgaven. Rettslig grunnlag er den lovbestemmelsen eller forskriftsbestemmelsen du bruker når du besvarer oppgaven. I noen tilfeller kan det rettslige grunnlaget også være rettspraksis. 

Det mest krevende på dette punktet er å finne frem til riktig bestemmelse som gjelder i den situasjonen du har fått presentert. Når du har funnet frem til riktig rettslig grunnlag, presenterer du dette kort i en setning.

Vilkår:

Videre må du identifisere og presentere vilkårene i det rettslige grunnlaget. Med vilkår mener vi det som skal til for at lovbestemmelsen gjelder. Vilkårene i lovbestemmelsen må altså være oppfylt for at den skal gjelde. 

Ofte består en bestemmelse av flere vilkår. Da er det viktig at du får med deg alle vilkårene og at du presenterer dem i samme rekkefølge som de står i lovteksten.

Drøftelse:

Etter du har presentert vilkårene, skal du drøfte. Det betyr at du skal avgjøre om vilkårene er oppfylt i situasjonen i oppgaven. Her må du sammenligne vilkårene med opplysningene i faktumet. På denne måten kan du avgjøre om lovbestemmelsen gjelder eller ikke. 

Noen ganger kan opplysningene i faktum trekke i motsatt retning. En opplysning kan for eksempel tilsi at et bud kan kalles tilbake, mens en annen opplysning tilsier at det ikke kan kalles tilbake. For å komme frem til en avgjørelse i slike tilfeller må du argumentere for og imot. Deretter må du avveie argumentene og vurdere om det er argumentene for eller imot som veier tyngst.

Konklusjon:

Til slutt skal du konkludere. Da gir du en kort besvarelse av oppgavens problemstilling basert på drøftelsen du har gjort. Konklusjonen bygger på det du allerede har skrevet i oppgaven og skal ikke inneholde noen nye opplysninger.

Skriv en sammenhengende tekst på eksamen i Jus og eiendomsmegling

Selv om besvarelsen din skal inneholde disse punktene, skal du ikke skrive den punktvis. Det betyr at du ikke skal skrive 

“Rettslig grunnlag: avtaleloven § 7

Vilkår: tilbakekallelsen må ha kommet frem og det må skje før den andre parten før kunnskap om budet

Drøftelse: …

Konklusjon: …” 

Skriv heller besvarelsen som en sammenhengende tekst. For eksempel “det rettslige grunnlaget er avtaleloven § 7. Vilkårene i denne bestemmelsen er …”

Teorioppgaver 

Teorioppgaver ber deg om å redegjøre for eller forklare et tema eller en lovbestemmelse. På eksamen i Jus og eiendomsmegling kan du for eksempel bli bedt om å redegjøre for avtalelovens § 7 eller å forklare hva som menes med begrepet mellommann. Disse oppgavene krever ikke at du forholder deg til et faktum, slik som i praktikumsoppgaver.

I besvarelsen av teorioppgaver, skal du ikke bruke det samme oppsettet som når du besvarer praktikumsoppgaver. Når du besvarer denne type oppgaver, skal du kun svare på spørsmålet oppgaven stiller. Dette vil typisk innebære at du forklarer de relevante lovbestemmelsene og gir praktiske eksempler på hvordan disse brukes. Ved å gi praktiske eksempler viser du at du virkelig forstår bestemmelsen.

For eksempel, når du blir bedt om å redegjøre for avtalelovens § 7, skal du kun forklare denne lovbestemmelsen. I tillegg må du gi et praktisk eksempel på hvordan regelen fungerer i praksis.

Flere rettslige grunnlag?                                                      

I mange tilfeller er flere rettslige grunnlag relevante for en og samme problemstilling. Dette gjelder både for praktikumsoppgaver og i teorioppgaver. Grunnen til at flere rettslige grunnlag kan være relevante, er at det ofte finnes en hovedregel og en eller flere unntaksregler innenfor ett område. Uansett om du gjør en praktikumsoppgave eller en teorioppgave må du i tilfeller hvor det finnes flere rettslige grunnlag alltid ta for deg hovedregelen først. Deretter kan du gå videre til unntaksregelen og forklare denne.

Forberedelser til eksamen i Jus og eiendomsmegling

Her har jeg samlet noen flere nyttige blogginnlegg som du kan bruke mens du forbereder deg til eksamen i Jus og eiendomsmegling:

Det er avgjørende at du får kontroll på juridisk metode før eksamen i Jus og eiendomsmegling🤗

Her kan du lese om forskjellen på kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven 🛍

Du finner en gjennomgang av hva et eiendomsmeglingoppdrag faktisk består av her ⭐️

Vi går gjennom alle de nevnte teoriene og temaene i vårt eksamenskurs i Jus og eiendomsmegling. I tillegg tar jeg deg gjennom hvordan du løser en juridisk oppgave, og alt annet du trenger for å nå dine mål i faget👇🏻

Masse lykke til på eksamen i Jus og eiendomsmegling, jeg har troen på deg!