Her vil du lære om internrente. Før vi går løs på dette er det vesentlig at du kjenner til begrepene «avkastningskrav» og «netto nåverdi».

Avkastningskrav: Den avkastningen du vil forvente ved å investere i et alternativt investeringsprosjekt med identisk risiko. Avkastningskrav betegnes også som kapitalkostnad, diskonteringsrente eller bare rente.

Nåverdi er dagens verdi av et eller fremtidige beløp. Netto nåverdi er dagens verdi av et eller flere fremtidige beløp minus investeringsutgiften du gjør i dag.

Som investor i et investeringsprosjekt vil vi i henhold til nåverdimetoden akseptere prosjekter med positiv netto nåverdi (lønnsomme prosjekter). På samme side vil vi forkaste prosjekter med negativ netto nåverdi (ulønnsomme prosjekter). Nåverdimetoden er altså et verktøy for å avgjøre om vi er interessert i prosjektet eller ikke.

Internrentemetoden er også et verktøy vi kan benytte for å enten akseptere, eller forkaste prosjekter.

Så, hva er internrente?

  • Internrenten er avkastningskravet som gir netto nåverdi lik null
  • Det er også et prosentmessig mål på avkastning på investeringen

Eksempel:

Vi står ovenfor et enkelt investeringsprosjekt hvor tidshorisonten er kun 2 år. Her investerer vi 100 kr i dag som vil gi oss en positiv kontantstrøm på 65 kr om nøyaktig 1 år, og ytterligere 65 om nøyaktig 2 år.

TidÅr 0 (i dag)År 1År 2
Kontantstrøm-1006565

Netto nåverdi av dette investeringsprosjekt avhenger av kapitalkostnaden, altså netto nåverdi avhenger av avkastningskravet. Netto nåverdi er dermed gitt ved:

NPV=-100+ \frac{65}{(1+r)^{1}}+ \frac{65}{(1+r)^{2}}

Desto høyere avkastningskrav vi har, desto lavere netto nåverdi på investeringsprosjektet. Netto nåverdi og avkastningskravet har altså et inverst forhold til hverandre. Sammenhengen mellom avkastningskrav og nåverdi kan vises i et diagram kalt nåverdiprofil.

Vi kan se langs den vannrette x-aksen at desto høyere avkastningskrav vi har til investeringsprosjektet, desto lavere nåverdi langs den loddrette aksen.

Der hvor kurven skjærer med aksen for avkastningskravet er internrenten, altså internrenten er avkastningskravet som gir netto nåverdi lik null. I dette tilfellet er internrenten 19,43% fordi avkastningskravet 19,43% vil gi at prosjektets nåverdi=0. 

Setter vi inn avkastningskravet 19,43% inn i formelen for netto nåverdi vil nåverdien = 0.

NPV=-100+ \frac{65}{(1+r)^{1}}+ \frac{65}{(1+r)^{2}}

NPV=-100+ \frac{65}{(1+0,1943)^{1}}+ \frac{65}{(1+0,1943)^{2}}

NPV=-100+ 54,43+45,57

NPV=0

Internrenten måler også avkastningen på investert kapital:

Internrenten måler også den prosentmessige avkastningen på den investerte kapitalen. I dette investeringsprosjektet er dermed avkastningen på den investere kapitalen, altså avkastningen på investeringsbeløpet lik 19,43%, som betyr at vi som investor i dette prosjektet tjener 19,43 kroner per 100 kr som er investert. Alternativt kan man si at prosjektet tjener 19,43 øre per 1 kr som er investert.

Hvilke prosjekter skal vi akseptere med internrentemetoden?

Internrentemetoden for uavhengige investeringsprosjekter:

  • Aksepter prosjekter med internrente høyere enn avkastningskravet
  • Forkast prosjekter med internrente lavere enn avkastningskravet

Dersom avkastningskravet er lavere enn 19,43% vil vi akseptere prosjektet. Et avkastningskrav på under 19,43% vil neddiskontere de fremtidige kontantstrømmene til en positiv netto nåverdi og prosjektet betegnes som lønnsomt. Dersom avkastningskravet er høyere enn 19,43% vil vi forkaste prosjektet fordi prosjektet vil være ulønnsomt.

Hvordan du kan beregne internrenten

Vi beregner internrenten ved å ta utgangspunkt i formelen for netto nåverdi, sette netto nåverdi = 0 og deretter løse likningen med hensyn på avkastningskravet. Desto flere fremtidige kontantstrømmer vi har, desto mer komplisert blir dette rent matematisk.

NPV=-100+ \frac{65}{(1+r)^{1}}+ \frac{65}{(1+r)^{2}}

Derfor kan vi alternativt forsøke med ulike avkastningskrav frem til vi finner et avkastningskrav som gjør av at vi nærmer oss netto nåverdi lik null. Vi kan jo se i diagrammet at avkastningskrav rundt omkring 18%-20% vil gi en netto nåverdi som likner på null. Av disse unøyaktige årsakene beregner vi internrenten via en kalkulator eller via en datamaskin.

Internrente via finanskalkulatoren HP 10bII+

Hopp til 06:52 i videoen på toppen av artikkelen for å se hvordan vi beregner internrenten via kalkulatoren.

Vi har også samlet et dokument som viser tips og triks til finanskalkulatoren og det finner du på vår dokumentside.

Trenger du også tips til hvordan du kan sette opp kalkulatoren? Sjekk ut denne videoen