Under frikonkurranse er det samfunnsøkonomiske overskuddet gitt ved summen av konsumentoverskuddet og produsentoverskuddet. Det tar høyde for overskudd som oppnås fra både konsumenten og produsenten sin side.

Samfunnsøkonomisk overskudd = Konsumentoverskudd + Produsentoverskudd

Under likevekten i frikonkurranse har konsumenten tilpasset seg slik at prisen er lik den marginale betalingsvilligheten, og produsenten har tilpasset seg slik at prisen er lik marginalkostnaden. Dette er kravet til maksimering av samfunnsøkonomisk overskudd, noe som tilsier at likevekten i frikonkurranse maksimerer det samfunnsøkonomiske overskuddet.  

Regneeksempel: finne det samfunnsøkonomiske overskuddet

Vi fortsetter med eksempelet vi tok for oss ovenfor, der et frikonkurransemarked har følgende etterspørsel- og tilbudskurve.

Etterspørselskurve: P = 200 – 2x

Tilbudskurve: P = 20 + 2x

Vi har funnet ut at KO = 2025 og PO = 2025.

Det samfunnsøkonomiske overskuddet utgjør begge trekantene som representerer konsument- og produsentoverskuddet. Summerer vi disse finner vi dermed frem til svaret: