Synes du det er være utfordrende å skille mellom personlighetsteoriene som du må ha kontroll på til eksamen i Personlighet, individuelle forskjeller og seleksjon?

Personlighetsteoriene

Det er lett å bli forvirret da noen teorier ligner mye på hverandre, Følg med nå så skal jeg ta deg gjennom de ulike teoriene og forhåpentligvis gi deg en bedre oversikt.

Skal du ta eksamen i PIS dette semesteret? Her kan du lese om faget, og hva vårt eksamenskurs inneholder ⭐️

Psykodynamisk teori

Psykodynamisk personlighetsteori handler om hvordan den ubevisste delen av oss påvirker vår personlighet. Den mest kjente teoretikeren er Sigmund Freud.

Han mente at sinnet vårt er delt inn i tre deler:

  • Bevisste tanker
  • Prebevisste tanker
  • Ubevisste tanker.
For å ta et litt banalt eksempel:

Du veit at du foretrekker sjokoladeis over jordbæris, eller motsatt. Men vet du hvorfor? Husker du begrunnelsen eller den dagen du bestemte deg for at du likte den ene smaken mer enn den andre? Sannsynligvis ikke. Du velger automatisk den ene isen over den andre uten å tenke så mye over det.

Freud mente at det er de ubevisste tankene som styrer oss. Det er verdt å merke at teoriene til Freud er veldig utdatert og det er få som deler hans syn i dag. Likevel har han lagt grunnlaget for mye av den psykologien vi kjenner til i dag.

Kognitiv teori

Kognitiv teori handler om at forskjeller i hvordan vi oppfatter oss selv og verden rundt oss gjør at vi er ulike. Mennesket er et rasjonelt vesen som konstruerer sin egen virkelighet. I motsetning til andre teorier som vektlegger personlighet, vektlegger kognitiv teori samhandlingen mellom personen og dens omgivelser. 

Noen viktige teorier når det kommer til personlighetsteoriene er sosial-kognitiv teori der mestringstro er sentralt. Albert Bandura står bak denne teorien.

Ellers er selvregulering et viktig fenomen og der er Walter Mischel og marshamllow ekseprimentet viktig. Noen integrerte teorier innenfor paradigmet er CAPS og Becks teori. At de er integrerte teorier betyr at de inkluderer aspekter fra andre teorier. Derfor er Walter Mischel og Albert Bandura også sentrale i disse teoriene.

En sentral idé i kognitiv personlighetsteori er at mennesket er agent i eget liv. At forventninger og følelser påvirker atferden gjør dessuten at alle har en subjektiv virkelighet.

Humanistisk-eksistensiell teori

Humanistisk-eksistensiell personlighetsteori er en samling av flere teorier og altså ikke en egen teori i seg selv. Forkjemperne innenfor denne retningen er blant annet Abraham Maslow.

Du har kanskje hørt om behovshierarkiet før?

Det illustreres som en pyramide bestående av fem medfødte behov. Kritikken av denne teorien går i korte trekk ut på at det er lite forskning som støtter at behovene kan kategoriseres i disse fem trinnene, og at man ikke kan gå videre til et trinn før man har fått oppfylt det trinnet under.

Det er derimot funnet støtte for at man kan skille mellom mangel- og vekstbehov. Maslow diskuterte heller ikke om man kunne bevege seg nedover hierarkiet, og hva som skjedde da. Du kan lære mer om Maslows behovshierarki og resten av personlighetsteoriene i videoen Humanistisk-eksistensiell personlighetsteori i vårt eksamenskurs.

Teorien til Maslow bygger på mange av antakelsene til Carl R. Rogers

Rogers regnes som en av de viktigste teoretikerne innenfor humanistisk personlighetspsykologi og hans bidrag er en del av mye psykologisk praksis idag. 

Selvaktualisering er et ac elementene og det handler om menneskets potensial for sunn og positiv vekst og utvikling. Foruten et medfødt behov for selvaktualisering mener Rogers at mennesket også har behov for positiv anerkjennelse fra andre mennesker. Dette synet skiller seg fra trekkteori, som er mer opptatt av å kartlegge individuelle personlighetstrekk og predikere fremtidig atferd. Rogers kritiseres for å ensidig legge vekt på miljøet som årsak til personlighet.

I tillegg til disse teoriene er selvbestemmelsesteorien av Ryan og Deci spesielt sentral humanistisk-eksistensiell personlighetsteori. Den antyder at mennesket har tre universelle, medfødte psykologiske behov som må dekkes om individet skal ha en sunn utvikling og fungering: Disse er autonomi, tilhørighet og kompetanse.

Flyt-teorien har du også kanskje hørt om? Denne kan du lære mer om i videoen Humanistisk-eksistensiell personlighetsteori.

Emosjonell intelligens er et nytt fagfeltet som stadig er i utvikling, og som du definitivt bør få kontroll på før eksamen. Her gir Marte deg en kort gjennomgang 🤗

Trekkteori

Kort fortalt handler trekkteori om at man kan kategorisere deler av personligheten i ulike trekk, som kan måles på en dimensjon mellom to punkter.

Personlighetstrekk viser til stabile tendenser til å tenke, handle og føle på bestemte måter på tvers av situasjoner. De amerikanske forskerne Paul Costa Jr. og Robert McCrae har laget NEO PI-R testen som måler de fem personlighetstrekkene. Kanskje du har tatt en slik test i forbindelse med å søke jobb for eksempel?

For å oppsummere, er det mye å holde styr på når det gjelder personlighetsteoriene. Jeg håper dette blogginnlegget har hjulpet deg litt på vei mot å få en oversikt over dette delkapittelet.

Dersom du ønsker å lære mer, er mitt tips til deg å begynne med å se videoene og gjøre repetisjonsoppgavene som ligger i eksamenskurset ☺️