Hva skal til for å oppnå profitt- og nyttemaksimering? Hvordan skal du finne likevekt i frikonkurranse?

Konsumentens etterspørselskurve

Den ene siden av likevekten i frikonkurranse avhenger av konsumenten sin etterspørselskurve. Etterspørselskurven til konsumenten forteller om mengden av et gode konsumenten ønsker å kjøpe, til ulike priser. Loven om etterspørsel sier at når prisen på et gode reduseres, så vil etterspørselen etter godet øke. Etterspørselskurven skal også fremstille konsumentenes marginale betalingsvillighet. Konsumentens marginale betalingsvillighet handler om hvor mye mer konsumenten er villig til å betale for én ekstra enhet av godet.

Produsentens tilbudskurve

Den andre siden av frikonkurranselikevekten avhenger av tilbudskurven. Tilbudskurven forteller om hvor mye produsenten tilbyr av et gode i markedet,  til ulike priser. Det er typisk at når prisen på et gode er lav, så vil produsenten tilby få enheter, og når prisen på et gode er høy, så vil produsenten tilby mange enheter. Tilbudskurven blir betraktet som produsentens marginalkostnadskurve, altså kostnaden ved å produsere én ekstra enhet.

Likevekt i frikonkurranse

Likevektsprisen i frikonkurranse finner vi der tilbudt mengde er lik etterspurt mengde.

Tilbud = Etterspørsel

Som nevnt tidligere, tilsvarer tilbudskurven det samme som produsentens marginalkostnad, og etterspørselskurven tilsvarer konsumentens marginale betalingsvillighet. Dette tilsier at likevekten under frikonkurranse forekommer der produsentens kostnad ved å produsere én ekstra enhet, tilsvarer hva konsumenten er villig til å betale for én ekstra enhet. I dette punktet vil produsenten akkurat få dekket kostnadene sine ved å produsere, og konsumenten betaler verken mer eller mindre enn den er villig til.

Eksempel

I et frikonkurransemarked har vi følgende etterspørsel- og tilbudskurve.

Etterspørselskurve: P = 200 – 2x

Tilbudskurve: P = 20 + 2x

Likevektsmengden finner vi ved å sette tilbudskurven lik etterspørselskurven, og løse ligningen med hensyn på x.

Tilbud = Etterspørsel

20 + 2x = 200 – 2x

4x = 180

x = 45

Likevektsmengden i markedet er 45 enheter. For å finne likevektsprisen setter vi antall enheter inn i enten tilbuds- eller etterspørselsfunksjonen. I dette tilfellet velger vi å sette den inn i etterspørselsfunksjonen.

P = 200 – 2x

P = 200 – 2(45)

P = 110

Likevektsprisen i markedet er 110. Likevekten illustreres slik:

Likevekt i frikonkurranse

Dersom du ønsker å lære mer om likevekt i frikonkurranse, så kan du ta en titt på denne videoen.