Regnskapsprinsippene, opptjeningsprinsippet, sammenstillingsprinsippet

Synes du det er vanskelig å forstå sammenhengen mellom opptjeningsprinsippet og sammenstillingsprinsippet? Innenfor regnskap er dette to viktige regnskapsprinsipper du bør ha kontroll på. Her tar vi deg gjennom begge.

Dette er to regnskapsprinsipper du bør ha kontroll på dersom du skal ta eksamen i Bedriftsøkonomi med regnskap på NTNU. Sjekk ut vårt eksamenskurs om du ønsker en grundigere forklaring 🤗

Opptjeningsprinsippet

Opptjeningsprinsippet sier at «inntekt skal resultatføres når den er opptjent».

En inntekt regnes som opptjent når varen er levert eller tjenesten utført. Dette prinsippet skal sørge for at vi periodiserer inntekten på riktig måte. At vi periodiserer inntekten betyr at den blir resultatført i den perioden inntekten er skapt. Dett vil si i den perioden varene eller tjenestene selges og leveres. 

La oss ta et eksempel der vi må bruke opptjeningsprinsippet for å resultatføre inntekten riktig:

En bedrift selger og leverer varer for 10.000 kr til en kunde den 5. mars. Kunden får en betalingsutsettelse og betaler ikke for varene før den 15. april. 

I dette eksempelet har vi to interessante datoer. 5. mars, da varene leveres, og 15. april, da kunden betaler for varene. For å vite hvilken periode vi skal resultatføre inntekten i må vi følge opptjeningsprinsippet.

Varene leveres den 5. mars, og inntekten regnes da som opptjent. Siden inntekt skal resultatføres når den er opptjent, resultatfører vi derfor 10.000 kr i mars, selv om kunden ikke betaler før i april. At vi resultatfører inntekten betyr at vi registrerer den i resultatregnskapet.

Sammenstillingsprinsippet

Sammenstillingsprinsippet sier at «utgifter skal kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt».

Dette regnskapsprinsippet skal sørge for at vi periodiserer kostnadene riktig. Med andre ord at vi fordeler kostnadene til riktig periode.

Det er viktig at vi klarer å skille mellom begrepene utgift, kostnad og utbetaling. 

  • Utgift: en utgift er en forpliktelse til å betale
  • Kostnad: en kostnad er en reduksjon i egenkapitalen
  • Utbetaling: en utbetaling er å betale penger til andre

En utgift, altså en forpliktelse til å betale, kostnadsføres når den tilhørende inntekten resultatføres. Når en inntekt skal resultatføres bestemmes av opptjeningsprinsippet. Opptjeningsprinsippet danner derfor grunnlaget for sammenstillingsprinsippet. 

At vi kostnadsfører en utgift betyr at vi fører forpliktelsen til å betale over som en kostnad i resultatregnskapet. Når vi skal gjøre dette må vi først finne ut hva som er den tilhørende inntekten.

Opptjeningsprinsippet bestemmer når denne inntekten skal resultatføres, og sammenstillingsprinsippet sier deretter at vi skal kostnadsføre utgiften i den samme perioden. Formålet er å sammenstille inntekter og kostnader som hører sammen i riktig periode.

Synes du det er utfordrende å mestre regnskap? Her kan du våre tips til hvordan du lykkes i Forretningsjus.

Allerede lest tipsene? Prøv vårt eksamenskurs laget for deg som tar Forretningsjus ved BI!

Vi tar et eksempel: 

En vingård kjøper inn råvarer for 5000 kr i januar 2018, og betaler i februar. Råvarene brukes til å produsere 100 flasker vin i mars. Vinflaskene lagres og selges deretter for 10 000 kr til en kunde i juni 2028.

Når vingården kjøper inn råvarer for 5000 kr oppstår det vi kaller en utgift, som betyr en forpliktelse til å betale. Det spiller ingen rolle når betalingen skjer – utgiften, altså forpliktelsen til å betale oppstår idet vingården får varene levert. Råvareutgiften til vingården oppstår derfor i januar 2018. Utbetalingen av varene skjer i februar, men er for resultatføringen helt irrelevant. 

Spørsmålet blir i hvilken periode råvareutgiften på 5000 kr skal kostnadsføres.

Vi vet at råvarene ble brukt til å produsere 100 flasker vin som ble solgt for 10 000 kr, så dette er den tilhørende inntekten til råvareutgiften.

Salget skjedde i juni 2028, altså over 10 år etter at råvarene ble kjøpt inn og utgiften oppstod.

Inntekten fra salget av disse vinflaskene regnes som opptjent når varene er levert til kunden. I samsvar med opptjeningsprinsippet skal vingården resultatføre denne inntekten i juni 2028. 

Sammenstillingsprinsippet sier at utgifter skal kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt. Den tilhørende inntekten på 10 000 kr blir resultatført i juni 2028, og vingården må derfor kostnadsføre utgiften på 5000 kr i samme periode.

Svaret på når vi skal kostnadsføre råvareutgiften er altså juni 2028.

Det viktigste poenget i dette eksempelet er at vi må skille mellom utgift, utbetaling og kostnad. Selv om utgiften oppstår i januar 2018, og utbetalingen skjer en måned senere, regnes ikke dette som en kostnad før i juni 2028, fordi det er da salget av vinflaskene skjer. 

Synes du det er vanskelig å forstå hvor de ulike kostnadene i en kalkyle kommer fra? Her går Theodor gjennom to måter å fordele de indirekte kostnadene på, nemelig divisjonskalulasjon og tilleggskalkulasjon 🙌🏼

La oss oppsummere

Opptjeningsprinsippet og sammenstillingsprinsippet er altså de to viktigste regnskapsprinsippene. De er viktige for å forstå av hva som ligger bak hvordan regnskapet settes opp.

Felles for de to prinsippene er at de har som mål å sørge for at fremstillingen av de ulike regnskapsperiodene blir så riktig som mulig.

Besøk Skatteetatens nettsider on du vil lese er om de andre regnskapsprisnippene.

Hvis man i eksempelet over hadde ført kostnaden med en gang råvarene ble kjøpt, men ikke inntektsført før ti år etter ville det blitt en rar fremstilling. Da hadde man hatt et elendig resultat i 2018, når man kun hadde kostnader. Og, et fantastisk resultat i 2028 når man endelig fikk solgt denne vinen.

For at brukere av regnskapet skal ha en god forståelse av tilstanden til bedriften er derfor disse prinsippene alfa omega.