Nå er det endelig her – det nye eksamenskurset i Metode og økonometri. Det siste, massive kapittelet om programvaren Stata ble lansert tidligere denne uken.  

Massivt kapittel om programvaren Stata

I dette siste kapittelet lærer du blant annet om hvordan du:

  • bruker programvaren Stata
  • lager et godt og oversiktlig Word-dokument med dine utskrifter
  • besvarer oppgaver på eksamen basert på caseoppgaven

I kapittelet går vi også gjennom to MASSIVE caser. 

Stata-kapittelet består av mer enn 3 timer video og 50+ oppgaver som du kan bryne deg på. 

Vi er helt sikre på at du kommer til å ace Stata dersom du jobber deg strukturert gjennom dette kapittelet!

Åtte kapitler i Metode og økonometri

Det nå fullstendige kurset i Metode og økonometri har nesten elleve timer video og 275 quizoppgaver, fordelt på åtte kapitler. 

Den enkle regresjonsmodellen

Kurset tar allerede for seg blant annet grunnleggende statistikk og intro til enkel regresjonsmodell. Her lærer du mer om:

  • Datatyper
  • Populasjon og utvalg
  • Målenivåer
  • Varians og standardavvik
  • Kovarians og korrelasjon
  • Lineær regresjon og
  • Modellberegninger med enkel regresjon

I kapittel to går vi dypere inn i den enkle regresjonsmodellen. Sentrale emner er determinasjon, standardfeil, hypotesetesting og konfidensintervall.

Den multiple regresjonsmodellen

Det tredje kapittelet er dedikert til den multiple regresjonsmodellen, der vi har regresjonsmodell med flere uavhengige variabler.  

Funksjonell form

Det fjerde kapitlet i Metode og økonometri-kurset handler om funksjonell form. Her lærer du om emnet hvor vi skal se på naturlige logaritmer og polynomfunksjoner.  

Dummyvariabler og multikollinearitet

Kapittelet om dummyvariabler og multikollinearitet gir deg en god innføring i begge disse begrepene, samt den lineære sannsynlighetsmodellen samt logit-modellen.

Heteroskedastisitet

I det sjette kapittelet skal du lære hvordan du tester en regresjonsmodell for heteroskedastisitet i feilleddet. 

Laggede variabler og autokorrelasjon

Det nest siste kapittelet gir deg en innføring i laggede variabler og autokorrelasjon, før du tar fatt på dette nye, siste kapittelet om Stata.

Kurset er nå fullstendig og vi gleder oss til å hjelpe deg med Metode og økonometri.

👆 Gjengen som har laget dette eksamenskurset for deg består av Andreas, Ann-Kristin, Jo, Odin, Ole Kristian og Theodor.

Vi står klare til å hjelpe deg 💪